معرفي واحدهاي مختلف اداره روابط عمومي وآمار

واحدآمار

تهيه آمارفعاليتهاي عمراني،خدماتي،اداري وفضاي سبز مناطق6 گانه وسازمانها به صورت فصلنامه وسالنامه.

تهيه نظرسنجي هاي مختلف از عملكرد شهرداري كرمانشاه جهت اولويت بندي وبرنامه ريزيهاي شهري وشناخت نيازمندي شهروندان مانند:

تهيه نظر سنجي فعاليتهاي عمراني وخدماتي شهرداري كرمانشاه درآبانماه گذشته براي تعيين ميزان رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري در دو سال گذشته.

تهيه نظر سنجي از مسافران نوروزي براي بررسي عملكرد ستاد نوروزي شهرداري.

تهيه نظر سنجي براي بررسي ميزان مقبوليت تلفن گوياي137(در دست انجام).

همكاري با معاونت فرهنگي در تهيه نظرسنجي هاي فرهنگي

بررسي وتحليل آماري مطالب چاپ شده از عملكرد شهرداري كرمانشاه در روزنامه ها وجرايد محلي استان.

جمع آوري وتجزيه وتحليل آماري انتقادات شهروندان منعكس شده درصدا وسيما،جرايد وتلفن گوياي137 به صورت هر دو ماه يكبار.

 

واحد خبرومطبوعات

بررسي مطبوعات ومطالب درج شده درآنها وپيگيري جهت انعكاس انتقادها وارسال جوابيه ها به جرايد

ارسال175 مورد جوابيه به روزنامه ها وجرايد محلي.

ارسال243 مورد آگهي به جرايد.

تهيه كتابچه هاي خبري.

 

واحدپژوهش وتحقيق

تهيه كتابچه معضلات شهري

ارائه 45مقاله فرهنگ شهرنشيني وپيامهاي فرهنگي ومذهبي

پيگيري جهت رفع معضلات ومشكلات مطرح شده توسط شهروندان

 

 واحدسمعي وبصري

تهيه عكس از مراسمات مختلف(2880قطعه)

فيلمبرداري از پروژه ها ومراسمات شهرداري40حلقه (80ساعت)

تهيه عكس وفيلم ازپيشرفت پروژه هاي عمراني به صورت هفتگي

ارتباط با صدا وسيماي كرمانشاه 

ميكس ومونتاژ فيلمها.

ضبط موارد تلفني شهر ما خانه ما600 مورد.

ارسال جوابيه به صدا وسيما100 مورد.

ارسال عكس به مطبوعات وجرايد محلي

 

واحدرايانه وگرافيك

تهیه بروشور،پوستروتراكت وبنربه مناسبتهاي مختلف

تهيه كليپ هاي تبليغاتي از فعاليتهاي شهرداري

تهیه وطراحي خبرنامه شهروند

طراحي كتابچه ها وبروشورهاي آماري

استخراج وپيگيري موارد ضبط شده در سيستم تلفن گوياي137.

ارتباط مستمربا خبرگزاريهاي الكترونيكي جهت ارسال ودريافت اطلاعات واخبار روز

تبديل فيلمهايVHS بهVCD .

 

واحدتشريفات

همراهي وهماهنگي بازديد اعضاي شوراي اسلامي در سطح شهر.

تدارك ملاقات عمومي شهرداربا شهروندان به صورت هفتگي.

تدارك نشست مطبوعاتي شهردار ومعاونين.

تدارك بازديد مسئولين از پروژه هاي عمراني.

تدارك مراسم تجليل از پرسنل بازنشسته.

 

واحدهنري

تهيه بوم وپلاكارد هاي تزئيني در سطح شهر به مناسبات مختلف

 

فعالیتها

برگزاري مراسم روز پاك با حضور مهد كودكهاي سطح شهر در محوطه شهرداري

برگزاري مراسم تجليل از جانبازان شهرداري

تهيه و طراحي بوم و پلاكارد در مناسبات مختلف

مساعدت جهت نصب بوم و پلاكارد و شستشوي مسير براي حضور مردم در روز عيد فطر و نيز زيارت قتلگاه

حضور در مدارسطح  شهر در آغاز سال تحصيلي و استقبال از دانش آموزان و اوليا و مربيان با گل و شيريني

حضور در مدارس سطح شهر به مناسبت روز معلم به همراه گل و شيريني و تجليل از مقام معلم

حضور در مراسم پاكسازي كوهستان در روز جهاني پاكسازي كوهستانها

حضور در مراسم صلح جهاني و همكاري با جمعيت صلح سبز در روز صلح

برگزاري مسابقه كوهپيمايي همگاني با كمك بسيجج ورزشكاران

برگزاري مراسم نيمه شعبان با همكاري هيئت رزمندگان و مساجد سطح شهر

راه اندازي فرهنگسراي كودك در 22 بهمن با همكاري بهزيستي و كانون پرورش فكري كودكان

برگزاري مراسم روز درختكاري

برگزاري طرح نگهداري فضاهاي سبز و جمع آوري زباله از سطح پاركها توسط مردم با همكاري جمعيت افراي سبز

نشستهاي ماهيانه با مسئولين NGO  ها براي بهبوى و ارتقا سطح فرهنگ شهروندان

طرح چيدن سفره هاي هفت سين در ميادين اصلي شهر ومناطق ششگانه با همكاري اداره روابط عمومي

استقبال از مسافران نوروزي در لحظه تحويل سال در فرودگاه ووروديهاي اصلي شهر با همكاري مناطق

تهيه بروشور راهنماي شهر و معرفي آثار باستاني براي ميهمانان نوروزي

تهيه بروشور تاريخچه شهرداري وشهرداران كرمانشاه در طول تاريخ تا به امروز.

برگزاري مراسم جشنبادبادكها با حضور كودكان با شعار شهر سالم شهر پاك.

برگزاري مسابقات ورزشي با همكاري هيئتهاي ورزشي.

همكاري با كانونهاي فرهنگي.

استقبال از نام آوران ورزشي با همكاري شورا وشهرداري.

برگزاري مراسم ورزش صبحگاهي در شهرداري با حضور مسئولين.

تدارك بازديد شهردار واعضاي شوراي اسلامي شهر از كتابخانه ها.

گلباران مزار شهدا در هفته دفاع مقدس ودر اولين روز فروردين ماه.

همكاري در اجراي مراسم عاشوراي حسيني در تالار شهرداري.

شركت در مراسمات مختلف وراهپيمايي ها از جمله روز قدس،يوم اله22بهمن و...

تشكيل جلسات گوناگون با مسئولين هيئت وانجمن ورزش همگاني براي تشويق وترغيب مردم به ورزش همگاني وگسترش فضاهاي ورزشي در پاركها.

 

گزارش عملكرد روابط عمومي شهرداري كرمانشاه

ليست فعاليتهاي انجام شده در سال جاري

1- برگزاري مراسم روز پاك با حضور مهدكودكهاي سطح شهردر محوطه شهرداري توسط شهرداري كرمانشاه(1384)

2- برگزاري مراسم تجليل از جانبازان شهرداري (1384)

3- نصب بوم وپلاكارد به همراه روابط عمومي جهت نصب در سطح شهر)در كل سال(

4- همكاري جهت نصب پلاكارد وشستشوي مسير براي حضور مردم در عيد فطر ونيز زيارت ضريح قتلگاه

5- حضوردر مدارس سطح شهردرآغاز سال تحصيلي واستقبال ازدانش آموزان واوليا ومربيان با گل وشيريني

6- حضوردرمدارس نواحي سه گانه آموزش وپرورش درروز معلم به همراه گل وشيريني وتجلیل مقام آنها  

7-  حضور در مراسم پاكسازي كوهستان در روز جهاني پاكسازي كوهستان با همكاري جمعيت پراو وشهرداري

8- حضور در مراسم صلح جهاني وهمكاري با جمعيت صلح سبز به مناسبت روز صلح

9- برگزاري مسابقه كوهپيمايي همگاني با كمك بسيج ورزشكاران

10- برگزاري مراسم نيمه شعبان با همكاري هيئت رزمندگان وديگر مساجد در سطح شهر

11- راه اندازي فرهنگسراي كودك در22بهمن با همكاري بهزيستي وكانون پرورشي فكري كودكان)بزودي(

12- برگزاري روز درختكاري با همكاري مسئولين شورا وشهرداران مدارس وNGOهاي سطح شهر

13- برگزاري طرح نگهداري فضاي سبزوجمع آوري زباله ازسطح پاركها توسط مردم با همكاري جمعيت افراي سبز

14- نشست هاي ماهيانه با مسئولينNGOها براي بهبود وارتقا سطح فرهنگ شهروندان

15- تشكيل جلسات گوناگون با مسئولين هيئت وانجمن ورزش همگاني براي تشويق وترغيب مردم به ورزش همگاني وگسترش فضاهاي ورزشي در پاركها

16- بازديد از كودكان بي سرپرست در شيرخوارگاه معتضدي در روز خانواده توسط اداره روابط عمومي وبا حضورمديران شهرداري

17- طرح چيدن سفره هاي هفت سين درميادين اصلي شهر ومناطق ششگانه با همكاري اداره روابط عمومي

18-  استقبال از مسافران نوروزي در لحظه سال تحويل در فرودگاه وورودي هاي اصلي شهر توسط اداره روابط عمومي با همكاري مناطق ششگانه

19- تهيه بروشور راهنماي شهر ومعرفي آثار باستاني براي مهمانان نوروزي

20- تهيه بروشورتاريخچه شهرداري وشهرداران كرمانشاه در طول تاريخ تا به امروز

 

 

تقسیم بندی فعالیتهای روابط عمومی شهرداری کل کرمانشاه

 

اگراز100درصد20درصدازکارهای روابط عمومی به

 

طورخدمات روزمره ای باشدمابقی کارهای روابط عمومی

 

 شهرداری براساس خدمات برنامه ریزی مدون اجرا می شود

 

یعنی80درصدبرنامه هاهم درجهت پیش برداهداف فرهنگی

 

 واجتماعی شهرداری طراحی شده است این برنامه ها براساس

 

مخاطب محوری تدوین شده وبه مرحله اجرادرمی اید این مهم

 

نیازبه مخاطب شناسیست ومخاطبان زیرربط ان دسته از مردما

 

 نیست که درحیطه ی فعالیتهای شهرداری(شهرکرمانشاه)حیات

 

دارند.نیاز شناسی مخاطبان واولویت بندی نیازهای انها

 

واعتراضات وانتقادات ومردم شناسی به شهردارارائه می گردد

 

وجواب سوالات مردم راازمدیرشهر(شهردار)گرفته وبه مردم

 

انتقال داده می شود یعنی در واقع روابط عمومی درشهرداری

 

 نقش پلی موثروکارسازوسازنده ایفامیکند.روابط عمومی

 

 شهرداری کرمانشاه فقط وظیفه اطلاع رسانی رابرعهده ندارد

 

 بلکه اطلاعاتی راازمسائل مرتبط بافعالیتهای شهرداری دریافت

 

می نماید وانهارابه شهردارارئه میکندتاشهرداربهتربتواندبه مردم

 

خدمت کند.درشهرداری کرمانشاه وظایف تقسیم بندی وهرکسی

 

 براساس وظایفی که برایش تعریف شده انجام وظیفه میکند

 

 

نحوه رسیدگی به کارمخاطبان وارباب رجوع درشهرداری کل کرمانشاه

 

شهرداری الکترونیک درراس کارهای شهرداری کرمانشاه قراردارد

 

وبرای کاستن ترددبیش ازحد مخاطبان شهرداری بران است که

 

 زمینه ایی رافراهم نمایندتامخاطبان ازطریق اینترنت کارهای خود

 

راانجام دهندودرجهت راه اندازی بخش سامانه تلفن گویای137نموده

 

 ومردم کافیست نیاز خود رابایک تماس تلفنی مطرح کرده ومسئول

 

سامانه 137تماس تلفنی شهروندان را به صورت مکتوب دراورده

 

 وبه مدیرمربوطه ارجاع وجواب انراازمدیرگرفته وبه فرد تماس

 

 گیرنده اطلاع دهند.بخشی از مردم نیزروزهای دوشنبه به شهرداری

 

 مراجعه وباحضوردرشهرداری مطالبه خود راطرح

 

وشهردارومعاونین دستورات لازم را جهت رفع مشکلات

 

خودصادرمینمایند

 

 

 

+ نوشته شده در  چهاردهم دی ۱۳۸۸ساعت 15:30  توسط | 

 

+ نوشته شده در  سیزدهم دی ۱۳۸۸ساعت 17:16  توسط | 

تأثیر رسانه ها بر مخاطبان از دیدگاه ملوین دفلوئر :

دفلوئر معتقد است که رسانه ها بر مخاطبان سه نوع تأثیر می گذارند :

1 – تأثیر شناختی :

ایجاد ابهام و رفع ابهام از تأثیرات شناختی است. ابهام ناشی از برخورد اطلاعات متناقض با یکدیگر است. هنگام رخ دادن وقایع غیر منتظره و یا اوضاع خاص مردم پیام هایی متناقض را از رسانه ها دریافت می کنند ولی نمی دانند چگونه آن را تفسیر کنند و بر اثر این فشار،رسانه ها در مرحله بعد با اطلاعات کامل تر این ابهام را رفع می کنند. به این ترتیب تفسیرها را محدود می کنند و با ابهام زدایی سبب تجدید ساختار اجتماعی می شوند. (بویژه در کشورهای در حال توسعه)

نمونه های تأثیر شناختی رسانه ها بر مخاطبان:

- ایجاد ابهام در مخاطبان و برخورد اطلاعات متناقض

- شکل دهی به نگرش ها

- برجسته سازی اخبار

- گسترش نظام های عقیدتی مردم

- آموزش دادن به مردم

- تأثیرگذاری ارزش ها

در زمینه شکل دادن به نگرش ها باید متذکر شد : مخاطبان برای اطلاع از محیط پیرامون خود به منابع اطلاعاتی رسانه ها تکیه دارند.

2 – تأثیر عاطفی رسانه ها :

- ایجاد انفعال در مردم

- افزایش نفوذ پذیری

- ایجاد بی حسی یا تأثیر ناپذیری در ارتباطات مکتوب

- نبود عاطفه و فقدان علاقه

- افزایش احساس نگرانی

- افزایش عدم امنیت اجتماعی در مردم

- بی خویشتنی حاصل از ضعف روابط اجتماعی

3 – تأثیرات رفتاری :

- فعال ساختن مخاطبان

- ایجاد نگرش های جدید

- مهم جلوه دادن شرایط

- منفعل ساختن مخاطبان

سیر تحول ارتباطی جوامع از نظر ژان کلوتیه متفکر کانادایی در کتاب ارتباطات سمعی و بصری و خطی.

1 – ارتباطات شخصی : در شرایط اولیه زندگی انسان ارتباطات،رودررو،مستقیم و شخصی بود. اشخاص در کنار هم زندگی می کردند و با یکدیگر ارتباط چهره به چهره داشتند.

2 – ارتباطات نخبگان : بیشترین نقش در این دوره ارتباطات مذهبی بود. در مصر قدیم کاهنان مصری،در مسیحیت کشیش ها عامل عمده ارتباطات بودند. در دوره اختراع چاپ مقاومت هایی وجود داشت. ویژگی عمده این ارتباط تکیه بر وعظ و خطابه و شکل گیری کانون های مذهبی بود.

3 – ارتباط جمعی (توده ای) : خبری شدن روزنامه ها و افزایش تیراژ آنها در قرن 19 شکل گرفت و بعدها با گسترش رادیو و تلویزیون توسعه یافت. در این مرحله مخاطبان توده های جمعی هستند که در میان آنها شکل خاصی از ارتباطات یعنی ارتباطات توده وار سامان می گیرد.

4 – ارتباط فردی : در این مرحله ارتباطات براساس تمایلات فردگرایانه است. فرد دارای تمایلات،از جمع جدا گردیده و به سوی انواع رسانه های فردگرا سوق پیدا می کند. گسترش دستگاه فردگرا مثل ویدئو،ضبط صوت،کامپیوتر و موبایل است.

دیدگاههایی درمورد تأثیروسایل ارتباط جمعی بر مخاطبان:

الف – دیدگاه قدرت نامحدود رسانه ها و مخاطب منفعل : این دیدگاه در اوایل قرن بیستم مطرح شد. بر اساس این دیدگاه هر پیامی که از طریق وسایل ارتباط جمعی انتشار یابد،اثر دلخواه فرستنده و تهیه کنندگان پیام را بر مخاطبان به همراه خواهد داشت. از برجسته ترین این دسته نظریه ها به نظریه های " گلوله جادویی" و نظریه" تزریقی" می توان اشاره کرد. نظریه گلوله جادویی بر این نکته تأکید دارد که همانگونه که یک تفنگ سرپر هنگام شلیک به سوی فوجی پرنده،ساچمه هایش در طیف وسیعی آنها را مورد اصابت قرار می دهد به همان صورت هم پیام هایی که از طریق یک رسانه شلیک می شود بر مخاطبانی که آن را دریافت می کنند اثر می گذارد. مخاطب در این دیدگاه کاملاً منفعل و مقهور اثر رسانه و پیام آن است.

در نظریه تزریقی نیز می توان گفت الگوی تزریقی بر این بینش استوار است که وسایل ارتباط جمعی دارای اثر قوی،مستقیم و فوری بر مخاطبان است. آثاری که به وسایل ارتباط جمعی نسبت داده می شود رابطه نزدیکی با نظریه "محرک – پاسخ" داشت که در پژوهش های روان شناسی در دهه های 1940 – 1930 مورد نظر بود. در این الگو وسایل ارتباط جمعی را می توان مانند سرنگ بزرگی دانست که به مخاطبان انفعالی وصل و تزریق می شود. در این دوره این الگو تا حدی با توسعه جامعه انبوه (توده) در آمریکا پشتیبانی می شد. ناظران، همگنی خاصی را در شیوه لباس پوشیدن،روش صحبت کردن و ارزش ها مشاهده می کردند که به نظر می رسید به دلیل قرار گرفتن در معرض عمومی وسایل ارتباط جمعی و تولید انبوه ایجاد شده به سمت پیدایش نوعی فرهنگ انبوه (توده ای) پیش می رود. نقش و اثر وسایل ارتباط جمعی در رفتار افراد بسیار قوی و موثر در نظر گرفته می شد. مثل نقش تبلیغات در جنگ جهانی دوم.

نظریه الگوی قدرتمند رسانه بر اساس منطق دورکیم بنا گذاشته شده است. به نظر وی پیچیدگی جامعه،اجماع کم،ناهنجاری،آشفتگی فردی و از خود بیگانگی روانی یا گوشه گیری می تواند رسانه های توده ای را قدرتمند نماید.

چاکوتین در کتاب تجاوز به توده ها،نظام هیتلر در آلمان و موسیلینی در ایتالیا از این نظریه پیروی می کردند. فردیناند تونیس و رایزمن از طرفداران این دیدگاه می باشند.

تونیس در پیروی از این دید گاه می گوید : روزنامه ها خیلی کارها از دستشان برمی آید. آنها می توانند وقایع و ایده هایی را به سرعت بسازند و اشاعه دهند درست مانند اشیاء مصرفی.

از نظر نظریه پردازان مذکور روزنامه ها رکن واقعی افکار عمومی است و از برخی جهات برابر و حتی بالاتر از قدرت های مادی است که دولت به شکل ارتش، بودجه و موسسات اداری در اختیار دارد. به قول تونیس مطبوعات می توانند یک جمهوری واحد جهانی نظیر بازار جهانی بوجود آورند.

رایزمن می گوید : انسان توده تنها، منفعل و تأثیرپذیراست و وسایل ارتباط جمعی هم بطور دائم روی او تأثیر می گذارد تا وادارش کند با جماعت همرنگ شود.

ب – دیدگاه قدرت محدود رسانه یا مخاطب فعال (نظریه استحکام) :

از نظر اینان اصولاً رسانه ها بر مخاطبان تأثیر چندانی ندارد و تأثیرات آنها بسیار محدود و ناچیز است. بیشترین تأکید نظریات موجود در این دیدگاه بر جنبه های روانی مخاطبان،تفاوت های فردی،تفاوت های فرهنگی و اجتماعی و مناسبات اجتماعی آنان است. صاحبنظران این دیدگاه بر واکنش های روانی افراد از قبیل " احساس انتخابی ،ادراک انتخابی و حافظه انتخابی"تأکید می کردند. از نظر این دیدگاه افراد به پیام هایی که علاقه ندارند یا با طرز نگرش،تلقی و گرایش های شخصی و محیط فرهنگی و اجتماعی فرد ارتباطی نداشته باشد جذب نمی کنند و پیام در او بی تأثیر خواهد بود. در این دیدگاه مخاطب فعال و گزینشگر است. لازارسفلد و مرتن از طرفداران این نظریه هستند.

 دکتر باقر ساروخانی در کتاب جامعه شناسی ارتباطات در این مورد می نویسد : برخی را عقیده بر این است که وسایل ارتباط جمعی تأثیر چندانی بر مخاطبان خود ندارند. این عده اعتقاد دارند که " دوران سبع" رواج عقاید تند نسبت به تأثیرات جادویی و خارق العاده وسایل ارتباط جمعی بسرآمده و رسانه ها علیرغم تکنولوژی برتری که از آن سود برمی گیرند با موانع زیادی در راه اثرگذاری بر مخاطبان مواجهند.

ج – دیدگاه قدرت مشروط رسانه ها :

بر اساس این دیدگاه رسانه های جمعی بسته به اوضاع و احوال مخاطبان بر آنان تأثیر می گذارند. این دیدگاه می گوید : تأثیرگذاری رسانه ها بر مخاطبان تأثیرات مستقیم،آنی و کوتاه مدت نیست بلکه تدریجی،غیر مستقیم و نامحسوس است.

عواملی در محدودیت تأثیرات رسانه ها در جامعه شناسی ارتباطات دخیل هستند که عبارتند از :

تعدد وسایل ارتباط جمعی و خنثی سازی اثرات :

در جامعه ای که دولت انحصار وسایل خبری را بطور نسبی در اختیار دارد تأثیر این وسایل با جامعه ای دیگر که در آن شاهد تعدد وسایل خبری و مکانیزم های مختلط آن هستیم یکی نیست. اما در جامعه لیبرال به قول ژان کازنو وسایل ارتباط جمعی تحت نظارت دولت نیستند ممکن است اثر تلویزیون بوسیله روزنامه یا رادیو یا اینترنت خنثی گردد. به انحصارآوری وسایل ارتباط جمعی هر قدر هم نسبی و محدود باشد می تواند موجب بروز تأثیراتی چشمگیر از جانب وسایل ارتباط جمعی بر افراد شود اما در شرایط پیدایی انحصار ناقص و یا آن گاه که در یک جامعه وسایل ارتباط جمعی در اختیار گروههای گوناگون است. اثرات این وسایل نسبت به شرایط اول کمتر خواهد بود. تعدد وسایل ارتباط جمعی در یک جامعه وابسته به گروهها و احزاب مختلف تأثیرات همدیگر را خنثی می کنند.

اثر بومرانگ ، انگ و کاستی تأثیر وسایل ارتباط جمعی :

] بومرنگ چوبی است خمیده که پس از پرتاب به سوی پرتاب کننده باز می گردد[. یک وسیله ارتباطی اعم از روزنامه، رادیو، تلویزیون زمانی که به پخش اخباری نادرست می پردازد،در دراز مدت، خود تحت تأثیر همان فرستاده هایش قرار گرفته،هویتی دیگر می یابد.

بر اساس این تعبیر زمانی که یک وسیله ارتباطی به سوء استفاده از امکاناتش پرداخت و موجب گمراهی بسیاری را فراهم ساخت در دراز مدت چنان انگ دروغ زنی برآن زده می شود که استفاده از آن شأن اجتماعی افراد را تنزل می دهد، استناد بدان به معنای فقدان اندیشه و ساده لوحی محسوب می شود. حتی زمانی که آن وسیله سعی در پخش اخباری درست می نماید تحت تأثیر همین هویت ثانوی خبر و اطلاعات فاقد ارزش شناخته می شود.

نظریات مکتب شیکاگو :

لاسول از نظریه پردازان این مکتب می گوید : همه چیز را باید در جریان محتوای پیام متمرکز ساخت. در این مکتب لاسول 5 الگوی چه کسی - چه می گوید – از کدام مجرا – با چه کسی و با کدام نتیجه را مطرح می کند. عناصر تشکیل دهنده ارتباط جمعی از نظر لاسول دارای دو زمینه زیر ساخت و روساخت است.

وی کارکردهای ارتباطات اجتماعی را سه دسته نظارت،همبستگی و جامعه پذیری می داند.

لازارسفلد و مرتن بر این عقیده اند که برای اثر بخشی رسانه سه شرط انحصاری کردنٍ، جهت دهی به ارزش ها واجتناب از تغییر ارزش های اساسی و ارتباط چهره به چهره و تکمیلی لازم است. این دانشمندان با بررسی و مقایسه نتیجه

می گیرند رسانه های جمعی در صورتی می توانند تأثیر بگذارند که شرایط محیط دریافت پیام،امکانات عملی و عقاید و ارزش های شخص همخوانی داشته باشد. کورت لوین از نظریه پردازان مکتب شیکاگو،نظریه میدانی نقش فضای عمومی شامل روابط نیروها،تجارب انسانی و محیط روان شناختی بر رفتار تأثیر می گذارد.

مطالعات انتقادی ارتباطی

- نظریات مکتب فرانکفورت :

آدورنو و هورکهایمر از پیشگامان این مکتب معتقدند فرهنگ واقعی نقاد و معترض است. اصلی ترین محصول صنعت فرهنگی،فرهنگ توده است که محصول تلفیق فرهنگ،سرگرمی و تبلیغات در جامعه مدرن است و همراه با سرنوشت سرمایه داری فرهنگ توده همواره تجاری و زیانبار است. باعث ادغام افراد در یک کلیت اجتماعی ساختگی و شیء واره می گردد و مانع رشد تخیل فرد می شود و باعث سرکوبی استعداد انقلابی و آسیب پذیری در برابر عوام فریبان می گردد. صنعت فرهنگی باعث از خود بیگانگی فرد می شود. فرهنگ توده ای دروغین است و مبین سلطه گری.

نظریه هژمونی فرهنگی :

نظریه هژمونی فرهنگی را گرامشی مطرح کرد. وی این اصطلاح را در رابطه با ایدئولوژی حاکم در جامعه به کار برد. از نظر این دیدگاه نظریه سلطه ایدئولوژی تصویر مخدوشی از واقعیت یا روابط طبقاتی بدست می دهد.آلتوسر نقش رسانه های همگانی را در انتشار ایدئولوژی حاکم برجسته می نمود.

نظریه تکلمه :

لا زارسفلد و مرتن دراثرشان "ارتباط جمعی،سلیقه مردم و عمل اجتماعی سازمان یافته" می نویسند : دانشجویان نهضت های جمعی بدین نتیجه رسیده اند که باید این نظررا که اثر تبلیغات و جمع فی نفسه نهضت را پدید می آورد و از آن نگاهبانی می کند را رها ساخت. نازیسم زمان کوتاه سلطه اش را فقط با بدست گیری وسایل ارتباط جمعی پدید نیاورد. بلکه این رسانه ها نقش کمکی خود را با تکمیل خشونت سازمان یافته،پاداش منظم جهت ایجاد همنوایی با دولت و کانون های سازمان یافته برای القای آیین نازیسم ایفا کردند. وسایل ارتباط جمعی نقش تکمیل کننده را همراه با مدرسه، دوستان، ارتباطات چهره به چهره دارند و به صورت مکمل و موازی آموزش های مدرسه ای عمل می کنند.

محیط پیرامون و اثر رسانه ها :

 پیام وسیله ارتباطی درمجموعه ای جای می گیرد که محیط اجتماعی فرد خوانده می شود. بنابراین چنانچه پیام صادر شده با محیط پیرامون فرد تجانس نداشته باشد امکان دفع آن بیشتر خواهد بود. دفع پیام ممکن است از عدم توجه ارسال کنندگان آن به سطح آموزشی افراد و فرهنگ رایج قوم مورد نظر ناشی شود.

مثل نمایش نوعی پشه و ارتباط بینندگان در مناطق آفریقا.

دفع پیام ممکن است ناشی از عدم تطابق کارکردی آن با محیط مقصد منشاء گیرد. تبلیغ برای کنترل موالید و اندیشه مذهبی مخاطبین.دفع پیام ممکن است با واژگان،نوع ارائه و عدم رعایت فرآیندهای روانی مثل فرافکنی،همانندی و هم احساسی باشد.

نظریه نیازجویی مخاطبان در رویارویی با رسانه های جمعی :

کاتز و همکارانشان در سال 1974 این دیدگاه را مطرح کردند. بر اساس این الگو،سلسله ریشه های روانی و اجتماعی نیازها و توقعات از رسانه ها و دیگر منابع ارتباطی را پدید می آورد که خود به الگوهای مختلفی از رویارویی با رسانه ها،ارضای نیازها و پیامدهای خواسته یا ناخواسته منتج می شود. پیامدهای خواسته همان استفاده و بهره مندی مورد نظر مخاطب از رسانه و پیامدهای ناخواسته تأثیر نامطلوب رسانه برمخاطب است.

 

نظریه رضامندی و استفاده از نظر لاندبرگ و هالتن دارای 5 ویژگی است :

1 – مخاطب پویا فرض می شود،لذااستفاده از رسانه هدفمند است.

2 – در فرآیند ارتباط جمعی پیشقدمی برای انتخاب رسانه در جهت برآوردن نیازها از سوی مخاطبان است.

3 – رسانه ها برای پاسخگویی به نیازهای مخاطبان با یکدیگر رقابت می کنند.

4 – مخاطبان آگاهانه و برحسب علایق خود به رسانه ها روی می آورند.

5 – هنگامی که جهت گیری های مخاطبان جستجو می شود،داوری های ارزشی درباره مقاصد فرهنگی رسانه های جمعی کنار گذاشته می شود.

دیدگاههای انتقادی در مورد تأثیر رسانه های جمعی بر مخاطبان :

نظریه دستگاه ایدئولوژیک دولت :

آنتونیو گرامشی و لوئی آلتوسر مبدع و مروج این نظریه بودند. آنها معتقد بودند که حکومت های مستبد و خودکامه به منظور گسترش و حفظ سلطه خود و رویارویی و سرکوب مخالفان در کنار دستگاههای سرکوبگر از قبیل نیروی نظامی،پلیس و زندان. ازدستگاههای ایدئولوژیک نظایر نهاد آموزشی وسایل ارتباط جمعی و...برای توجیه وتبلیغ مبانی حکومتی،ایدئولوژی و عقاید مورد نظر هیأت حاکم با هدف متقاعدسازی عامه مردم نسبت به حفظ نظام موجود عمل می کنند. در واقع در چنین فضایی خبرنگاران،روزنامه نگاران و ارتباط گران به مثابه سربازان فرهنگی نظام حاکم عمل می کنند. از یک طرف مدافع نظام فکری و ایدئولوژیکی طبقات حاکم هستند و به هر وسیله ای برای توجیه آن متوسل می شوند. و از سوی دیگر به هر نوع عقیده،فکر و سخنی که مخالف نظام حاکم باشد حتی صحیح و به حق حمله می کنند و به هر وسیله ای به منظور بی اعتبار ساختن و جلوگیری از نفوذ آنها در میان عامه مردم تمسک می جویند.

نظریه صنایع فرهنگی :

تئودور آدورنو از اعضا و بنیانگذار مکتب فرانکفورت محتوای وسایل ارتباط جمعی را در جامعه صنعتی و مصرف گرای قرن حاضر تحت عنوان "صنایع فرهنگی" معرفی می کند ومعتقد است در موقعیت کنونی وسایل ارتباط جمعی کارکرد و رسالتشان را به عنوان نهادهای آموزش دهنده و آگاهی بخش رها کرده،به درج، نشر و پخش مطالبی با محتوای سرگرم کننده، هیجان انگیز و تخدیر کننده اذهان می پردازند که ارمغان آن تقویت جنبه های خیال پردازی، گریز از واقعیت و سرانجام از خود بیگانگی و بحران هویت برای انسان است.

آدورنو ستاره های سینما و سریال های سرگرم کننده را آلپ نشینان جدید معرفی می کند که به الگوی مخاطبان مصرف گرای این رسانه ها تبدیل شده اند. بینندگان این گونه فیلم ها غایت آمال و آرزویشان را در همرنگ سازی خود با این ستاره ها جستجو می کنند و خواسته یا ناخواسته مقلد و دنباله رواین ستاره ها در سبک زندگی، شیوه معاشرت، رفتار و نوع پوشش و مد لباس...و به تبع آن به مصرف کننده کالاهای تجملاتی و لوکس تبدیل شده اند.

دیدگاه سی هاملینگ و فریره در مورد ارتباطات :

سی هاملینگ ارتباطات را به دو دسته ارتباطات آزاد کننده و ارتباطات سرکوب کننده تقسیم می کند.

پائولو فریره اندیشمند برزیلی ارتباطات هوشیارساز را از ارتباطات تخدیر کننده جدا می کند و از ایجاد بستر مناسب به منظور توسعه ارتباطات هوشیارساز و آموزش دهنده در میان ملل جهان سوم با استفاده و بهره گیری از منابع و امکانات بومی در راستای نیازهای واقعی مردم حمایت می کند.

خلاصه دیدگاهها در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر مخاطبان :

با مروری اجمالی بر مباحث مطرح شده در این نوشتار،نتیجه می گیریم که در فرآیند تأثیرپذیری مخاطبان از وسایل ارتباط جمعی،عوامل زیادی دخیل است که می تواند تأثیرات آنها را افزایش یا کاهش دهد و حتی خنثی کند. بنابراین در مورد میزان و چگونگی تأثیرگذاری رسانه ها بر مخاطبان نمی توان اظهار نظر قطعی کرد که رسانه ها قدرت تأثیرگذاری نامحدود و جادویی دارند و یا تأثیرات آنها ناچیز و محدود است. باید اذعان کرد عوامل زیادی در کاهش یا افزایش آثار رسانه ها دخیل است و شناخت این عوامل برای پیام آفرینان،سیاستگذاران ارتباطی و سایر دست اندرکاران رسانه های جمعی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مطالعه و پژوهش در راستای شناخت ویژگیهای فرهنگی،اجتماعی،شخصیتی و... مخاطبان گام نخست برای پیام سازان و گردانندگان رسانه های جمعی است. البته نباید از این نکته غافل ماند که وسایل ارتباط جمعی مانند شمشیری دولبه است که ممکن است در خدمت اصحاب قدرت و ثروت قرار گیرد و کارکردهای منفی و آثار نامطلوب بر مخاطبان داشته باشد و به عنوان سلاحی ویرانگر به منظور تهاجم فرهنگی به ملل دیگر بکار گرفته شود.

بطور مختصر،عمده ترین عوامل افزایش یا کاهش تأثیرات رسانه های جمعی بر مخاطبان نقش آفرین از این قرار است :

1 – همگنی : اشتراک فرهنگی، زبانی، اعتقادی و...بین محتوای رسانه ها و مخاطبان

2 – اعتبار وسایل ارتباط جمعی باعث اعتماد مخاطبان و به تبع آن افزایش اثرگذاری آنها می شود.

3 – تعدد وسایل ارتباط جمعی تأثیرات همدیگر را تقویت یا تضعیف و حتی خنثی می کند.

4 – تأثیرات وسایل ارتباط جمعی مکمل نهادهای دیگری مثل خانواده،مدرسه و ... است.

5 – انگ خوردن رسانه ها با عناوین مختلف،باعث کاهش شدید تأثیرگذاری آنها بر مخاطب می شود.

6 – تأثیر رسانه ها بیشتر در جهت تقویت ارزش ها،رفتارها و گرایش های موجود مخاطبان است تا در جهت تغییر آنها.

7 – تأثیرات رسانه ها تنها مستقیم،آنی و کوتاه مدت نیست بلکه آنها آثارغیرمستقیم،بلندمدت و نامحسوس هم دارد.

8 – انتخاب مناسب نوع رسانه با توجه به اوضاع و احوال مخاطب می تواند تأثیر پیام را افزایش دهد.

9 – در مواردی میانجیها،رهبران فکری،دوستان،خانواده و ... می توانند تأثیرات رسانه ها را تقویت کنند یا کاهش دهند.

10 – تیپ های شخصیتی مخاطبان نیز در میزان تأثیرپذیری آنان از محتوای وسایل ارتباط جمعی بسیار حائز اهمیت است.

11 – مخاطبان در رویارویی با رسانه ها به صورت یکسان ابرازعلاقه نمی کنند و از این نظر می توان سه دسته از مخاطبان را از هم جدا کرد :

الف – مخاطب منفعل به افرادی اطلاق می شود که تصادفی و بدون انگیزه در معرض پیام رسانه ها قرار می گیرند و حداکثر تأثیرپذیری ناچیزی از رسانه ها دارند.

ب – مخاطب فعال به افرادی اطلاق می شود که بنا به نیازهای اطلاعاتی و خبری خود از میان محتوای رسانه ها پیام های مورد نظر خود را دریافت می کنند.

ج – مخاطب سرکش به افرادی اطلاق می شود که تشنه اطلاعاتند و پیام های مورد نظر خود را از هر منبعی می گیرند و آنها را به نقد می کشند.

ویژگی های عمومی وسایل ارتباط جمعی :

1 – سرعت انتشار : (سینما کمتریت سرعت انتشار را دارد و اصولا جنبه خبری آن بسیار محدود است)

2 – مداومت انتشار : آنقدر مهم است که می توان گفت زندگی مطبوعات به عنوان نخستین وسیله ارتباط جمعی در واقع از زمانی آغاز می شود که انتشار آنها با نظم دوره ای و پیاپی صورت می گیرد.قطع گاه به گاه برنامه ها و پخش خبر نشان دهنده اهمیت مداومت در ارتباط است.

3 – وسعت جهانی حوزه انتشار : دسترسی جهانی به پیام های مختلف و فراتر از مرزهای گوناگون یکی از مشکلات توسعه تلویزیون،امواج فوق العاده کوتاه آن است که مثل نور فقط به صورت مستقیم حرکت می کند و موانع جغرافیایی سد راه آن است و مثل امواج رادیویی نیست که به صورت منحنی وار عمل کند. مهمترین کوشش در راه تقویت فرستنده تلویزیون انتقال پیام آن از طریق ماهواره های ارتباطی است.

4 – فراوانی و گوناگونی محتوا : مطبوعات در مورد فراوانی و گوناگونی محتوا نسبت به سایر وسایل ارتباط جمعی از امکانات بیشتری برخوردارند.

5 – فرِار بودن : فرار بودن محتوای ارتباط جمعی نیز از جمله جنبه های منفی طرز کار سریع و مداوم آنها محسوب می شود.

تاریخچه مختصر ظهور وسایل ارتباط جمعی :

بشر همواره از وسیله ای برای برقراری ارتباط استفاده می کرده است تا بتواند پیام خود را به دیگران برساند،او در ابتدای آفرینش با جانوران تفاوت زیادی نداشت زیرا اطلاعات را به شیوه آنان مبادله می کرد،یعنی از طریق لمس کردن،حرکات چهره و...اما برای روحیه کنجکاو او این وسایل ابتدایی ناکافی بود و نمی توانست نیازهای او را برطرف سازد.

انسان های عصر گذشته در زمان های دور از ارتباطات چهره به چهره و رودررو استفاده می کردند و از طریق کوبیدن بر طبل و دود، پیام هایشان را برای دیگران ارسال می کردند.

بشر این دوره از دنیای بیرون بی خبر بود،بعد از مدتی به زبان شفاهی دست یافت و وارد کهکشان شفاهی شد و ارتباطات مستقیم شنیداری و دیداری داشتند و بیشتر از 5 حس خود استفاده می کردند. ولی حس غالب،حس شنوایی بود. این روند ادامه داشت تا در یونان حروف الفبا اختراع شد و عصر کتابت آغاز گردید. بعدها با اختراع چاپ توسط گوتنبرگ موجب شد انسان برای ارتباط برقرار کردن به نوشتار چاپی روی آورد و کهکشان گوتنبرگ آغاز شود،حس غالب،حس بینایی بود و علاوه بر محتوا به رسانه و وسیله انتقال پیام توجه شد،مطبوعات یکی از محصولات مهم در جامعه صنعتی بود که به دلیل افزایش جمعیت انسان ها تنها از مطبوعات و روزنامه ها نمی توانستند نیازشان را برآورده کنند.

اختراع برق توسط توماس ادیسون و پیدایش تلگراف توسط ساموئل مورس سبب شد انسان برای نخستین بار اطلاعات را با سرعت بالا به مسافت های طولانی انتقال دهد،پس از مدتی تلفن توسط الکساندر گراهام بل و واتسون بوجود آمد که علاوه بر غلبه به زمان ومکان،صدای انسان دیگری که کیلومترها با آن فاصله داشت از طریق این دستگاه شنیده می شد.اما به دلیل استفاده از سیم، محدودیت در ارتباطات ایجاد شد،با اختراع رادیو توسط مارکنی در قرن 19،انسان وارد عصر الکترونیک شد و درآغاز کهکشان مارکنی،حس غالب،حس شنیداری بود.

در مرحله بعد سینما توسط برادران والدنر در آمریکا متولد شد. این وسیله ارتباطی در ابتدا هدفش سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت بود. بعد از جنگ جهانی دوم،تلویزیون به عنوان یک رسانه همگانی بوجود آمد که توانست پیام ها را برای میلیون ها نفر به طور همزمان ارسال کند.

در سال 1957 روس ها،نخستین ماهواره به نام اسپوتنیک به مدار زمین فرستادند،ظهور کامپیوتر باعث شد انسان بتواند اطلاعات فراوان در کامپیوتر ذخیره نماید. با راه اندازی شبکه های محلی و شبکه جهانی اینترنت،فیبرهای نوری بالاترین حجم اطلاعات را در کوتاهترین زمان به فواصل مختلف ارسال می کردند و وسایل ارتباط جمعی وارد عرصه انتقال پیام های چندرسانه ای شدند.

تفاوت های بین ارتباط جمعی و وسایل ارتباط جمعی :

ارتباط جمعی : رساندن اطلاعات و انتقال اندیشه ها،ایده ها و برداشت ها به عده زیادی ازانسان ها در یک زمان بدون درنظر گرفتن مکان و مرزهای جغرافیایی.

وسایل ارتباط جمعی : عاملی میانجی که از طریق یک یا چند مجرا، امکان برقراری ارتباط را فراهم می سازد.

در مورد تمایز دو واژه communication و communications ،محققان عقیده دارند، کلمه ارتباط به صورت منفرد نشانگر فرآیند و جریانی است که پیام از منبع به مقصد ارسال می گردد اما ارتباطات به صورت جمع به معنی ابزار و وسایل پیام رسانی می باشد.

سه نوع نظریه جامعه شناسی:

(تضاد،کنش متقابل نمادین،ساختار کارکردگرا)

در جامعه شناسی حداقل با سه نوع نظریه روبرو هستیم :

1 – تضاد : در این نوع از نظریات، جامعه یک سازمان اجتماعی است که افراد در آن دچار تضاد هستند مانند ایدئولوژی مارکسیستی که به تضاد طبقاتی میان سرمایه داران و کارکنان اشاره داشت.

2 – کنش متقابل نمادین : نظریه ای است که بر اهمیت ارتباطات نمادین یعنی ژست ها و مهمتر از همه زبان در رشد فرد،گروه و جامعه تأکید می کند. این نظریه بیان می کند که رفتار اجتماعی ما به نقش ها و پایگاههایی که مورد پذیرش ماست،بستگی دارد. همچنین رفتار اجتماعی ما،بنابر گروهی که بدان تعلق داریم و نهادهایی که در آن ایفای وظیفه می کنیم شکل می گیرد.مانند نظریات پارسون و مید و زیمل

3 – ساختار- کارکردگرا : در این نوع ازنظریات که به آن نظریات همکاری و همسازی نیز می گویند،جامعه بر این اساس شکل گرفته که انسان ها به تنهایی نمی توانند زندگی کنند و از خود محافظت نمایند. این میل در حیوانات نیز وجود دارد.

معنای جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی :  

جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی،دانشی اجتماعی است که در آن،گروههای اجتماعی و وسایل ارتباط جمعی و وضعیت هایی که آنها تحت تأثیر یکدیگر قرار می گیرند را مورد بررسی وشناخت و تبیین قرارمی دهد یا به تعریفی واضح تر:

جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی،دانش مطالعه تأثیر متقابل وسایل ارتباط جمعی و گروههای اجتماعی است.

انواع گروههای اجتماعی :

همگان یا publics :

همگان گونه خاص از اجتماعات انسانی است که بر اثر ظهور وسایل ارتباط جمعی نوین و استفاده افراد از آنها شکل گرفته و تحت تأثیر محتوای آگاهی بخش این وسایل دارای خصیصه جمعی خاصی می باشد،همگان ها از مناسبات اجتماعی پیشرفته ای برخوردار شده است و دارای عقاید و اهداف مشترک می باشد،این نوع از اجتماع انسانی تنها در دموکراسی های غربی شکل می گیرد و ارتباط ارگانیک دارد. این ارتباط ارگانیک باعث می شود که در امور اجتماعی مهم و شکل گیری افکار عمومی گونه خاصی از گرایش را بروز دهند.

عامه مردم که در کشورهای صنعتی و دارای دموکراسی شکل می گیرد،این نوع از گروههای اجتماعی تحت تأثیر وسایل ارتباط جمعی شکل می گیرد مانند گروههای قضات،معلمان،پزشکان،گروههای حزبی و صنفی و...که دارای ارتباطات ارگانیک هستند و اهداف مشترکی دارند و مطلوب ترین گروههای اجتماعی به شمار می آیند و از این طریق انسجام خود را حفظ می کنند.

همگان ها دارای نفوذ اجتماعی هستند و از ویژگی های دیگرهمگان ها استمرار و دوام مناسبات اجتماعی آنها است.

وسایل ارتباط جمعی در فرآیند تحولات سیاسی ازاین فرصت برخوردارند که همبستگی اجتماعی گروههای صنفی را از طریق شرکت در انتخابات عمومی  بروز دهند.

 و می توان گفت : وسایل ارتباط جمعی نوین نظیر رادیو و تلویزیون و... در جوامع غربی منشا بوجود آمدن یک گونه خاصی از اجتماع هستند.

توده :

بی شکل،پراکنده به لحاظ جغرافیایی،بدون انسجام و دارای تفاوت های بسیار زیاد به لحاظ شخصی و عمومی.

در فرهنگ سوسیالیستی و انقلابی، از توده به عنوان یک وجه مثبت حمایت می شود اما در جوامع دموکراتیک از توده به عنوان یک موجودیت بی شکل،ناآگاه و بی سواد و در معرض خطر تعبیر می شود.

انبوه خلق :

حضور مستقیم در یک صحنه هیجان برانگیز(نظیر رژه استقبال یا مسابقه و…) به پیدایی انبوه خلق می انجامد که در درون آن هیجانات به خوبی انتقال می پذیرند،سرایت می کنند و تراکم می یابند و حال آن که وجود وسایل واسطه این انتقال و تراکم هیجان را کاهش می دهد.

سطوح تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر جامعه :

- سطح عمومی (نقش رسانه ها در مناسبات کلان اجتماعی)

- سطح نهادی و سازمانی (ضوابط وقواعد و سازماندهی...)

- گروههای اجتماعی

- خانواده

- میان فردی

- درون فردی

 

با تشكر از سركار خانم اميدوار

 

منابع و مآخذ :

1 - ساروخانی،باقر،جامعه شناسی ارتباطات،نشراطلاعات،چاپ دوم 1368

2 – کازنو،ژان،قدرت تلویزیون،ترجمه علی اسدی،انتشارات امیرکبیر،1364

3 – اسدی،علی،مقدمه ای بر جامعه شناسی رسانه های همگانی،پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران،1358

4 – مولانا،حمید،جریان بین المللی اطلاعات،ترجمه یونس شکرخواه،وزارت ارشاد،1371   

5 – مطالعات انتقادی در ارتباط جمعی،تهران ،رسانه،بهار 1371

6 – اسمیت،آنتونی،ژئوپلیتیک اطلاعات،ترجمه فریدون شیروانی،تهران،نشر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، 1369

7 – معتمد نژاد،کاظم ومنصفی،ابوالقاسم،اصول روزنامه نگاری،نشر سپر،1368

8 – محمدی،جلال،بررسی الگوهای تأثیرپذیری مخاطبان از محتوای وسایل ارتباط جمعی،فصلنامه مصباح،شماره 46

9 – دفلوئر،ملوین واورت ای دنیس،شناخت ارتباط جمعی،ترجمه سیروس مرادی،  ناصر باهنر،دانشکده صدا و سیما،1387

10 – برزین،مسعود،تاریخ مطبوعات ایران،نشر بهجت، 1354

11 - رشید پور،ابراهیم،نقش رسانه ها در تحولات اجتماعی،موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی،دانشگاه تهران،1348

12– رشید پور،ابراهیم،آیینه های جیبی مک لوهان،انتشارات رادیو و تلویزیون ملی ایران،1353

13 – کازنو، ژان،جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی،ترجمه ،منوچهر محسنی وباقرساروخانی ،نشر اطلاعات،1369

14 – خوشفر ،غلامرضا،تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر اخلاق اجتماعی نوجوانان،دانشکده علوم انسانی و اقتصادی دانشگاه مازندران،1387

15 – معتمدنژاد،کاظم،وسایل ارتباط جمعی،دانشگاه علامه طباطبایی،1372

16 – شرایبر،ژان لوئی،نیروی پیام،ترجمه سروش حبیبی ،نشر رادیو وتلویزیون ملی ایران،1355

17 –اورت ام راجرزوشومیکر،رسانش نوآوریها (نشر نوآوری)

+ نوشته شده در  سوم دی ۱۳۸۸ساعت 14:51  توسط |